Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany
http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm 
zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów (w formacie Word), umożliwiającą edytowanie wniosków.

Ponadto na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w przywołanej zakładce zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów.

DRUKI DO POBRANIA:


1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) – obowiązuje od 17.12.2016 r.


2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) – obowiązuje od 17.12.2016 r.

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)– obowiązuje od 17.12.2016 r.

4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)– obowiązuje od 17.12.2016 r.

5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

6. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

7. Z
głoszenie rozbiórki

8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

9. Druk uzupełnienia do wezwania/postanowienia

10. Druk wycofania wniosku

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

12. Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2b, 19a Prawa budowlanego (wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji trannie wyższe niż 1kV; wodociągowe; kanalizacyjne; cieplne; telekomunikacyjne), gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPasformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe 

13. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

14. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

15. Wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia braków

16. Wniosek o wydanie kopii decyzji / innego dokumentu