UWAGA
 

 

Informujemy, że z dniem 17 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
 

Rozporządzenie określa wzory:

W związku z powyższym na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany - http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów (w formacie Word), umożliwiającą ich edytowanie.
 

Ponadto na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w przywołanej zakładce zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów.


DRUKI DO POBRANIA:


 

 
1.  Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) – obowiązuje od 17.12.2016 r.

 
2Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) – obowiązuje od 17.12.2016 r.

 
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)– obowiązuje od 17.12.2016 r.

 
4.  Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)– obowiązuje od 17.12.2016 r.

 

5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę


6. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę


7. Zgłoszenie rozbiórki


8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego


9. Druk uzupełnienia do wezwania/postanowienia


10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 

11. Zgłoszenie budowy, o której mowa w
art. 29 ust. 1 pkt. 2b, 19a Prawa budowlanego (wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV; wodociągowe; kanalizacyjne; cieplne; telekomunikacyjne)

 


 

12.  Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych