1. Wniosek o pozwolenie na budowę / zmianę pozwolenia na budowę (PB-1)
 2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2)
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
 4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4)
 5. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5)
 6. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 7. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 8. Zgłoszenie rozbiórki
 9. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 10. Druk uzupełnienia do wezwania/postanowienia
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 12. Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2b, 19a Prawa budowlanego (wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych) 

 13. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych