STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 279.57 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłGrzegorz Nalepa - Kierownik Oddziału2017-10-16
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-16 10:04
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-16 10:04

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik pdf 385.93 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłGrzegorz Nalepa - Kierownik Oddziału2017-10-11
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-11 10:10
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-11 10:10

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik image 80.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłGrzegorz Nalepa - Kierownik Oddziału2017-10-05
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-05 12:15
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-06 12:15

Załączniki:

zawiadomienie geodety Plik image 79.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłGrzegorz Nalepa - Kierownik Oddziału2017-10-05
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-05 12:12
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-06 12:15

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik image 77.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłGrzegorz Nalepa - Kierownik Oddziału2017-10-05
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-12 12:18
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2017-10-06 12:15
ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:

 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 226 Rzeszów – Miłocin, oznaczonej jako:
 
działka nr 357/19 o pow. 0,0999 ha, obj. KW RZ1Z/00170938/2.
 
Działka zabudowana jest jednorodzinnym, murowanym, parterowym, w całości podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 129,65 m2, wzniesionym w 1906r. Teren działki porośnięty drzewami i krzewami. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieć ciepłownicza. Dojazd do przedmiotowej działki drogą o nawierzchni utwardzonej przez działki nr 357/21, 357/15 i 357/9 od publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej – ul. Miłocińska. Stan prawny dojazdu nieuregulowany. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, uchwalonym uchwałą Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29.05.2002r. (wraz ze zm.), przedmiotowa działka położona jest w obszarze opisanym jako usługi publiczne.

Przedmiotowa działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 280 000,00 zł.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 28 000,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 23.10.2017r.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Powiatu Rzeszowskiego prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o/ Rzeszów pod nr 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Cena ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takich przypadkach uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Powiatu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 428 lub 431 oraz telefonicznie pod nr 17 8671428 lub 178671431.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik pdf 419.03 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2017-09-22
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2017-09-22 08:55
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2017-09-22 08:56

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik pdf 514.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2017-09-19
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2017-09-19 14:52
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2017-09-19 14:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2017-02-02
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2017-02-15 14:00
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2017-02-21 08:56

PODGIK.4200.9.25.2016                                                                           Rzeszów, dnia 25.04.2016r.
 

INFORMACJA
 STAROSTY RZESZOWSKIEGO


Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Malawa w gminie Krasne.
 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 542 ze zmianami).

 
          Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjne Grzegorz Wywrot 37-741 Dybawka ul. Topolowa 7.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2016-04-25
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2016-05-02 08:16
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2016-05-04 08:18

PODGIK.4200.5.25.2015                                                                                      Rzeszów, dnia 04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Łubno w gminie Dynów.

 Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:25
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:22

PODGIK.4200.5.26.2015                                                                                  Rzeszów, dnia  04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

Informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Harta w gminie Dynów.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało konsorcjum w składzie:

Jan Gawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne mgr inż. Jan Gawlikowski

Grzegorz Wywrot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne Grzegorz Wywrot

Tadeusz Konradko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne Tadeusz Konradko

reprezentowanym przez: Lidera Konsorcjum – Jana Gawlikowskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:16
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:13

PODGIK.4200.5.27.2015                                                                                Rzeszów, dnia  04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Wyręby w gminie Dynów.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne „GEOPOL” S.C., 37-200 Przeworsk, Plac Mickiewicza 3.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:30

PODGIK.4200.4.7.2015                                                                                              Rzeszów, dnia    4.03.2015r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Zabratówka w gminie Chmielnik.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:10

PODGIK.4200.4. 8 .2015                                                                               Rzeszów, dnia    04.03.2015r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

Informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Błędowa Tyczyńska w gminie Chmielnik.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno- Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:04
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:02

PODGIK.4200.12.164.2014                                                                                           Rzeszów, dnia    25.11.2014r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.       ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Bzianka w gminie Świlcza.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Geodetów 1.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-11-25
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-11-25 11:32

 PODGIK.4200.4.52.2014                                                                                              Rzeszów, dnia    14.11.2014r. 

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.       ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Borówki w gminie Chmielnik.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: GEORES Sp. z o.o. z siedzibą 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-11-14
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-11-14 07:42

Zawiadomienie geodety o czynnościach wznowienia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów wsi Łukawiec jako działka nr 723/4, 723/2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-08-11
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-08-14 14:16
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-08-14 14:14

PODGIK.4200.13.81.2014                                                                                                                  Rzeszów  2014.05.28

I N F O R M A C J A

Starosty  Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity  Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) informuję 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu  Łukawiec  gmina Trzebownisko.

Postępowanie prowadzone  będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu  ewidencyjnego   upoważniona  została  firma: Usługi Geodezyjne Piotr Ożóg zam. 37-300 Leżajsk ul. 28 Maja 17 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-05-28
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-29 10:23

PODGIK.4200.13.80.2014                                                                                                     Rzeszów  2014.05.27

I N F O R M A C J A

Starosty  Rzeszowskiego 

Zgodnie z art.24a ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne ”(tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) i n f o r m u j ę o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  dla obrębu  Nowa Wieś  gmina Trzebownisko.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami)

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona  została  firma: Usługi  Geodezyjne mgr inż. Tomasz  Przeszłowski  zam. 37-200 Przeworsk ul. Wiejska 161A 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-05-27
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-29 10:20
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-03 12:42

PODGIK.4200.6.62.2014                                                                                                         Rzeszów, dnia 28.04.2014r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Wysoka Głogowska w gminie Głogów Małopolski.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-28
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-28 14:11
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-08 11:24
W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pogwizdów Nowy gm. Głogów Młp, na podstawie  § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. 
Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości. 
W załączniku jest wykaz numerów działek i numerów ksiąg wieczystych wraz z terminem ustalenia przebiegu granic działek.
 
Z załącznikiem można się zapoznać w siedzibie PODGiK w Rzeszowie, ul. Targowa 1, pok. 504( V-piętro) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 432 lub 433 (IV piętro): 
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłHenryk Dąbrowski - Dyrektor2014-04-24
Publikujący - Administrator 2014-04-28 11:41

PODGIK.4200.13.64.2014                                                                                                              Rzeszów  2014.04.22

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu  Stobierna  gmina Trzebownisko.

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-22
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-23 12:44

PODGIK.4200.13.59.2014                                                                                                             Rzeszów  2014.04.08

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu Zaczernie  gmina Trzebownisko.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-10 14:51

PODGIK.4200.6.15.2014                                                                                                   Rzeszów, dnia 10.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie   modernizacji  ewidencji  gruntów i  budynków dla obrębu Pogwizdów Nowy w gminie Głogów Małopolski.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-02-10
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-02-10 08:17

PODGIK.4200.6.16.2014                                                                              Rzeszów, dnia 10.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie   modernizacji  ewidencji  gruntów i budynków dla obrębu Miłocin w gminie Głogów Małopolski.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-02-10
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-02-10 08:12

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szklary gm. Hyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2013-03-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-08 09:17

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dylągówka gm. Hyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2013-03-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-08 09:14
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-11 09:10

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów  i budynków dla obrębu Wólka Hyżneńska gm. Hyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2013-03-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-08 09:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 21 października 2017r. 14:24:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.