STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
Informujemy, że powiatowy rzecznik konsumentów działający na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego, będzie nieobecny w okresie od 6 lipca 2021 do 20 lipca 2021.

Konsumenckie porady prawne można uzyskać korzystając z infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16, infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Zapisy pod numerem telefonu: 882 184 152, a także bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na stronie internetowej www.bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna 

W czasie nieobecności rzecznika konsumenci mogą skorzystać z porad prawnych udzielanych przez stowarzyszenie Federacja Konsumentów. Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie ul. Jagiellońska 4  - tel. 17 852 28 27,  536 549 694 oraz 886 845 549, E:mail: rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl
(uwaga: niektóre porady mogą być płatne)

Informacje o działaniu powiatowego rzecznika konsumentów
 
Funkcję powiatowego rzecznika konsumentów pełni - Jacek Świder

Powiatowy rzecznik konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Osoby mieszkające poza powiatem rzeszowskim (uwaga: także z miasta Rzeszowa) powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy

Powiatowy rzecznik konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Do odwołania, w związku z trwającą epidemią COVID-19, porady osobiste udzielane są w drodze wyjątku, jedynie w przypadkach, gdy sprawy nie da się załatwić bez bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Spotkanie musi być wcześniej umówione drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt telefoniczny: 17 23 00 780 - wtorki, środy, czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00
E-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie  po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym, w następujących dniach i godzinach:
 • wtorki                   –             od 09:00 do 12:00
 • środy                    –             od 09:00 do 13:00
 • czwartki               -              od 09:00 do 12:00
Siedziba powiatowego rzecznika konsumentów znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie, IV piętro  pokój 435

Do odwołania, w czasie pandemii, prawidłowo wypełniony i osobiście podpisany wniosek, a następnie zeskanowany dokument i załączniki można  przesłać do rzecznika mailem.  UWAGA: Jeśli liczba załączników przekracza 10, to proszę komplet dokumentów dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  w formie wydrukowanej zwykłą pocztą lub osobiście do Kancelarii - pokój 449 a

Interwencje wobec przedsiębiorców możliwe są jedynie po gruntownym zapoznaniu się rzecznika ze sprawą i po otrzymaniu kompletu dokuementów od konsumenta. 

Porady drogą mailową udzielane są po otrzymaniu wniosku konsumenta wypełnionego na udostępnionym formularzu

Katalog spraw, którymi rzecznik konsumentów nie może się zajmować:
 • w sporach z organami administracji publicznej;
 • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
 • dotyczących prawa pracy;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • ochrony praw pacjentów NFZ;
 • ochrony praw ubezpieczonych;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych;
 • ochrony danych osobowych;
Powiatowy rzecznik konsumentów w Rzeszowie nie zajmuje się sprawami egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko konsumentom. 
 
lista instytucji udzielającej pomocy konsumentom wyspecjalizowanych w określonych obszarach problemowych
E-porady udzielane drogą elektroniczną (mailem) – ogół tematów
§  Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: 
e-mail:  porady@dlakonsumentow.pl
Informacje -       https://prawo-konsumenckie.pl/konsumenckie-centrum-e-porad/
 
Porady i interwencje, gdy spór dotyczy transakcji z zagranicznym przedsiębiorcą z UE, Norwegii i Islandii
§  Europejskie Centrum Konsumenckie - Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
zgłoszenia konsumenckie
tel. 22 55 60 600 od poniedziałku do piątku: od 10:00 do 14:00
e-mail:  ECCNET-PL@ec.europa.eu
Informacje -       https://konsument.gov.pl/
 
Spory w sprawach osobowych przewozów kolejowych w Polsce
§  Rzecznik Praw Pasażera Kolei  - Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
zgłoszenia konsumenckie
tel. 22 460 40 80, 801 044 080 od poniedziałku do piątku: od 8:15 do 16:15
e-mail:  pasazer@utk.gov.pl
Informacje -       https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-praw-pasazera
                          http://pasazer.info.pl
 
Spory w sprawach osobowych przewozów lotniczych
§  Rzecznik Praw Pasażerów Lotniczych ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa,
zgłoszenia konsumenckie
tel. 222 692 600 od poniedziałku do piątku: od 9:00 do 13:00
e-mail:  pasazerlotniczy@ulc.gov.pl
Informacje -       https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/
 
Spory w sprawach usług ubezpieczeniowych i finansowych
§  Rzecznik Finansowy – Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
zgłoszenia konsumenckie
tel. 22 333 73 28 – w godzinach 9.00-16.00, dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.
Tel. 22 333 73 25 – w godzinach 9.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.
Tel. 508 810 370 – w godzinach 12.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych
e-mail: porady@rf.gov.pl 
Informacje - https://rf.gov.pl/
 
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
WytworzyłJacek Świder - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta2021-06-17
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2021-06-17 10:00
Modyfikacja Jacek Świder - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 2021-06-17 09:58
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY KONSUMENTOM Z TERENU POWIATU RZESZOWSKIEGO PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W RZESZOWIE
§ 1
Procedura ma zastosowanie do spraw wnoszonych przez konsumentów do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie, zwanego dalej Rzecznikiem
§ 2
 1. Rzecznik działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego
 2. Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Rzecznik nie udziela pomocy konsumentom reprezentowanym przez profesjonalnych pełnomocników
 4. Rzecznik nie dysponuje środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.
 5. Rzecznik nie ma możliwości prowadzenia postępowania dowodowego (nie ma uprawnień kontrolnych, możliwości powołania rzeczoznawcy itp.)
§ 3
 1. Pomoc prawna i interwencje Rzecznika na rzecz konsumentów są realizowane bezpłatnie
§ 4
 1. Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie  po uprzednim umówieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym.
 2. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście lub pisemnie za pośrednictwem poczty zwykłej, bądź poprzez e-PUAP.
 3. Za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej. W sprawach dotyczących konkretnych umów zawartych przez konsumenta konieczna jest jego osobista obecność w biurze rzecznika.
 4. Porady przez internet udzielane są wyłącznie konsumentom w sporze z przedsiębiorcą, jeżeli nadawca wiadomości podał swój adres zamieszkania (bez numeru domu i mieszkania).
 5. Porady i informacje udzielane są w miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń.
§ 5
 1. Rzecznik udziela porad i podejmuje interwencje wobec przedsiębiorców na pisemny wniosek konsumenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Wniosek można przesłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną, w tym poprzez e-PUAP), złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie lub bezpośrednio w pokoju Rzecznika.
 3. Do wniosku zainteresowany konsument powinien dostarczyć kopie wszystkich dokumentów dotyczących spornej kwestii. Są to w szczególności: dowody zawarcia umowy, paragony, faktury, dokumenty zgłoszenia reklamacji, dotychczasowa korespondencja z przedsiębiorcą w tej sprawie, odmowa załatwienia reklamacji, itp.
 4. Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę, tj. po uprzednim wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 5. Jeśli konsument pragnie otrzymać poradę o charakterze ogólnym (nie dotyczącym konkretnej sprawy) wypełnienie wniosku nie jest wymagane.
 6. W przypadku, gdy Rzecznik na podstawie zapisów we wniosku i dołączonych do niego załączników, stwierdzi, że nie jest możliwe wystąpienie do przedsiębiorcy z interwencją, wzywa konsumenta, wyznaczając 7-dniowy termin, do jego uzupełnienia i informuje równocześnie, że w przypadku niedostarczenia kompletnej dokumentacji w tym terminie, sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
 7. Wnioski konsumentów rozpatrywane są w miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń.
§ 6
 1. O wystąpieniu do przedsiębiorcy decyduje Rzecznik na podstawie zgromadzonego materiału i opisu przedstawionego przez konsumenta.
 2. Rzecznik korzysta z następujących sposobów załatwienia sprawy:
  1. pisemne wystąpienie do przedsiębiorcy z wyznaczeniem terminu na odpowiedź
  2. telefoniczna interwencja u przedsiębiorcy
  3. interwencja u przedsiębiorcy drogą elektroniczną
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez przedsiębiorcę względem konsumenta, Rzecznik występuje na piśmie do przedsiębiorcy wnosząc o przestrzeganie przepisów prawa, udzielanie informacji i wyjaśnień, bądź wyrażając opinię w danej kwestii. W piśmie tym Rzecznik poucza przedsiębiorcę o jego obowiązkach prawnych względem Rzecznika i możliwych sankcjach w przypadku braku ustosunkowania się do wystąpienia Rzecznika w ciągu wyznaczonych na odpowiedź 14 dni kalendarzowych.
 4. Stanowisko przedsiębiorcy Rzecznik niezwłocznie przekazuje konsumentowi. W sprawach niekorzystnie zakończonych dla konsumenta Rzecznik przedstawia swoje stanowisko i wskazuje możliwości dalszego dochodzenia roszczeń.
 5. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie udzieli Rzecznikowi odpowiedzi w terminie 14 dni, albo też jego odpowiedź nie może zostać uznana za merytoryczne odniesienie się do kwestii wskazanych w wystąpieniu Rzecznika, Rzecznik wysyła ponaglenie odnośnie realizacji ustawowego obowiązku wyznaczając 7-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Przy dalszym braku reakcji ze strony przedsiębiorcy Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ukarania przedsiębiorcy karą grzywny.
§ 7
 1. Pomoc prawna Rzecznika może polegać także na prowadzeniu postępowania mediacyjnego pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, celem ugodowego załatwiania sprawy. Zgodę na rozstrzygnięcie muszą wówczas wyrazić obydwie strony postępowania.
 2. Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczących się postępowań o ochronę interesów konsumentów. Jeżeli w ocenie Rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny, albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe, a konsument jest zainteresowany wytoczeniem procesu, Rzecznik analizuje ryzyko oddalenia powództwa i podejmuje autonomiczną decyzję o swoim uczestnictwie lub jego braku w procesie.
 3. Rzecznik podejmując decyzję o wytoczeniu przed sądem powództwa na rzecz konsumentów bada w szczególności, czy:
  1. wyczerpana została już przedsądowa droga postępowania prowadząca do zawarcia porozumienia
  2. przedstawione przez konsumenta dokumenty są kompletne, wiarygodne i uprawdopodabniają naruszenie prawa przez przedsiębiorcę
  3. doszło do naruszenia prawa, a dodatkowo mając na uwadze stopień skomplikowania sprawy oraz okoliczności, konsument nie jest w stanie samodzielnie uczestniczyć w procesie, bądź sporządzać pisma procesowe
  4. sprawa dotyczy szerokiego kręgu konsumentów, a wyrok sądu mógłby stanowić odniesienie w przyszłości w podobnych przypadkach
§ 8
 1. Rzecznik może w porozumieniu z konsumentem i przedsiębiorcą występować z wnioskiem do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 2. Rzecznikowi przysługuje prawo występowania do sądu z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcy, dopuszczającemu się czynu nieuczciwej konkurencji, o zachowanie niedozwolonych działań i usunięcie skutków niedozwolonych działań.
 3. W przypadku stwierdzenia praktyk przez przedsiębiorcę, które mogą być uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że zachodzi zmowa cenowa bądź nadużywanie pozycji dominującej na rynku Rzecznik przekazuje zebrane informacje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. W odniesieniu do ochrony praw i interesów konsumentów, Rzecznik podejmuje współpracę z innymi urzędami i instytucjami, do których zadań i kompetencji należy ochrona konsumentów, w szczególności dotyczy to Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego Oddziału Federacji Konsumentów.
§ 9
W przypadku wpływu spraw, w których Rzecznik nie jest bądź nie może być stroną, niezwłocznie przekazuje ją do organu właściwego, informując przy tym wnioskodawcę. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy stroną wnioskującą jest konsument zamieszkujący inny obszar niż powiat rzeszowski.

§ 10
Procedura obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia do odwołania

Wzór wniosku konsumenta

Podmiot publikującyPowiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
WytworzyłJacek Świder - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta2019-01-16
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2019-01-16 14:34
Modyfikacja Jacek Świder - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 2021-06-17 09:42
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2021r. 11:55:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.