STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
herb - powrót do strony głównej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-03-22
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-03-23 10:41
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2015-12-03 13:54
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-02-17
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-02-23 10:01
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-02-23 10:08

Rozdział I.  CELE I RODZAJ ZADAŃ.

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w sferze: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta, pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, odpowiadających celom "Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 ".

§ 2.

Cele programu, o którym mowa § 1, będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań ze sfery:
1. sportu, kultury fizycznej i rekreacji - powierzenie:
- Organizacja cyklu powiatowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn.: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada.

2. kultury i sztuki – wsparcie:
- Organizacja turnieju w tańcu towarzyskim o co najmniej ogólnopolskim charakterze.

3. ochrony praw konsumenta – powierzenie:
- Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich.

4. pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym  – wsparcie:
-     Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i starszych – mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

 


Rozdział II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ.

§ 3.

Zarząd Powiatu w Rzeszowie przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu:
1. w sferze sportu, kultury fizycznej i rekreacji – powierzenie - środki finansowe do kwoty ogółem 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
2. w sferze kultury i sztuki – wsparcie - środki finansowe do kwoty ogółem 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. w sferze ochrony praw konsumenta – powierzenie – środki finansowe do kwoty ogółem 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
4. w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym – wsparcie – środki finansowe do kwoty ogółem 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

§ 4.

W 2011 r. Powiat Rzeszowski przekazał organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje w wysokości 101 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w § 3.

 

Rozdział III.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY.

§ 5.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

§ 6.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja będzie prowadzona w okresie od dnia podpisania umowy dotacji do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 7.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 7 lutego 2012 r. czytelnie wypełnionej pismem maszynowym (tzn. na maszynie do pisania lub w edytorze tekstu) kompletnej oferty w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (IV piętro, pokój 451) lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (decydująca jest data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie).
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub jej przyznaniem w oczekiwanej wysokości.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Komisja Konkursowa może żądać od podmiotu uczestniczącego w konkursie uzupełnienia złożonej oferty, jeżeli nie spełnia warunków określonych w ust. 1 i 2 lub przedstawienia dodatkowych informacji i  wyjaśnień dotyczących złożonej oferty w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty doręczenia wezwania. Nie zastosowanie się do powyższego wezwania Komisji Konkursowej skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.


§ 8.

Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
a. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
b. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
c. nabycie lub dzierżawę gruntów,
d. prace remontowe i budowlane,
e. zadania inwestycyjne,
f. działalność gospodarczą i polityczną.

§ 9.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11-18a ustawy.

 


Rozdział IV.  KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

§ 10.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
a.  możliwość realizacji zadania przez organizację czy podmiot,
b.  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
c. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
e. wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania przeznaczonych na realizację zadania,
f.  analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
g.  zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
h. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego i przewidziana liczba beneficjentów.

§ 11.

1. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia zbierania ofert.
2. Komisja Konkursowa ocenia oferty i  przedstawia Zarządowi Powiatu w Rzeszowie propozycje przyznania dotacji.
3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Rzeszowie  w formie uchwały.
4. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Uchwała Zarządu Powiatu w Rzeszowie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz na stronie internetowej Powiatu Rzeszowskiego.
5. Od uchwały Zarządu Powiatu w Rzeszowie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych nie stosuje się trybu odwołania.

 


Rozdział V.  WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

§ 12.

Uchwała Zarządu Powiatu w Rzeszowie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).


§ 13.

Zleceniobiorcy są zobowiązani są do:
a. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
c. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

§ 14.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Powiat Rzeszowski zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

 


 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-01-12
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-01-16 15:05
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 21 września 2020r. 21:51:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.