STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zawiaodmienie Plik pdf 432.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-13
Publikujący Tadeusz Chwaszcz - Użytkownik BIP 2018-07-13 10:11
Modyfikacja Tadeusz Chwaszcz - Użytkownik BIP 2018-07-13 10:11

Załączniki:

Zawiaodmienie Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-13
Publikujący Tadeusz Chwaszcz - Użytkownik BIP 2018-07-13 10:04
Modyfikacja Tadeusz Chwaszcz - Użytkownik BIP 2018-07-13 10:05

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik image 42.61 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-10
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-10 10:51
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-10 10:51

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik image 83.48 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-10
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-31 10:53
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-10 10:54

Załączniki:

Zawiadomienie geodety Plik image 65.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-04
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-04 08:59
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-04 09:00

Załączniki:

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego Plik pdf 224.41 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-07-02
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-02 10:33
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2018-07-03 10:34

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 246.84 KB
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-06-27
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-06-27 08:04
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-06-27 08:04

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 414.85 KB
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-06-27
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-06-27 08:08
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-06-27 08:09
ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

ogłasza
pierwszy przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż:

 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów -  Przybyszówka II, oznaczonej jako:
 
działka nr 5964/56 o pow. 1,3107 ha, obj. KW RZ1Z/00112410/1.

Działka usytuowana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, niezabudowana, posiada sieci uzbrojenia: kabel energetyczny sieci średniego napięcia (przesył), gazociąg, wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej sieciowej i deszczowej, sieć teletechniczną. Działka przylega bezpośrednio do drogi ogólnodostępnej o nawierzchni bitumicznej. Działka leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów Dworzysko”, uchwalonym Uchwałą Nr LX/1027/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r., zgodnie z którym znajduje się ona w konturze 2P,U – teren przeznaczony pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, komunikację, sieci infrastruktury technicznej oraz budowle towarzyszące.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: służebnością przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 282) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec – tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

W umowie przenoszącej własność nabywca ustanowi na rzecz Powiatu Rzeszowskiego na czas nieprzenoszący lat 5 i po cenie równej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, umowne prawo odkupu, w przypadku niezrealizowania zamierzenia inwestycyjnego, a ponadto ustanowi nieodpłatnie służebności przesyłu przez działkę nr 5964/56 na rzecz właściwych operatorów sieci przesyłowych usytuowanych na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 2 456 800,00 zł netto.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 245 680,00 zł.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które na dzień złożenia oferty będą posiadały zgodę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko wyrażoną w formie uchwały, z uwagi na fakt, iż nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem usytuowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie do dnia 30.07.2018r.

Oferta winna zawierać:
 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę osoby prawnej.
 2. W przypadku osób fizycznych decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
  w przypadku innych podmiotów odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Datę sporządzenia oferty.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Aby przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym oferent musi zaoferować cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 6. Dowód wpłaty wadium.
 7. Kopię uchwały Zarządu Powiatu Rzeszowskiego zezwalającej na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Powiatu Rzeszowskiego prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o/ Rzeszów pod nr 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, pok. 463 do godz. 15 00.  Na kopercie winna widnieć informacja: „Oferta dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 02.08.2018r.”

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości obejmowała będzie zaoferowaną cenę powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) –  wynoszący 23%.

Cena ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Kwalifikacja oferentów do uczestnictwa w przetargu przeprowadzona zostanie przez komisję przetargową w dniu 01.08.2018r. o godz. 900.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniu 01.08.2018r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takich przypadkach uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Powiatu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 422 lub telefonicznie pod nr 17 8671422.
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-05-25
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-05-25 07:54
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-05-25 07:55
ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)
ogłasza
pierwszy przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż:

 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów -  Przybyszówka II, oznaczonej jako:
 
działka nr 5964/26 o pow. 0,5735 ha, obj. KW RZ1Z/00203322/2.

Działka usytuowana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, niezabudowana, posiada sieci uzbrojenia: kabel energetyczny i sieć teletechniczna. Działka przylega bezpośrednio do drogi ogólnodostępnej o nawierzchni bitumicznej. Działka leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów Dworzysko”, uchwalonym Uchwałą Nr LX/1027/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r., zgodnie z którym znajduje się ona w konturze 6P, U/UC – teren przeznaczony pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, komunikację, sieci infrastruktury technicznej oraz budowle towarzyszące.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: służebnością przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 282) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec – tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

W umowie przenoszącej własność nabywca ustanowi na rzecz Powiatu Rzeszowskiego na czas nieprzenoszący lat 5 i po cenie równej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, umowne prawo odkupu, w przypadku niezrealizowania zamierzenia inwestycyjnego, a ponadto ustanowi nieodpłatnie służebności przesyłu przez działkę nr 5964/26 na rzecz właściwych operatorów sieci przesyłowych usytuowanych na tej nieruchomości.

 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 997 500,00 zł netto.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 99 750,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które na dzień złożenia oferty będą posiadały zgodę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko wyrażoną w formie uchwały, z uwagi na fakt, iż nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem usytuowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie do dnia 23.07.2018r.

Oferta winna zawierać:
 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę osoby prawnej.
 2. W przypadku osób fizycznych decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
  w przypadku innych podmiotów odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Datę sporządzenia oferty.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Aby przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym oferent musi zaoferować cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 6. Dowód wpłaty wadium.
 7. Kopię uchwały Zarządu Powiatu Rzeszowskiego zezwalającej na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Powiatu Rzeszowskiego prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o/ Rzeszów pod nr 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, pok. 463 do godz. 15 00.  Na kopercie winna widnieć informacja: „Oferta dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 26.07.2018r.”

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości obejmowała będzie zaoferowaną cenę powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) –  wynoszący 23%.

Cena ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Kwalifikacja oferentów do uczestnictwa w przetargu przeprowadzona zostanie przez komisję przetargową w dniu 25.07.2018r. o godz. 900.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniu 25.07.2018r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takich przypadkach uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Powiatu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 422 lub telefonicznie pod nr 17 8671422.
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2018-05-16
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-05-16 14:21
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2018-05-16 14:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2017-02-02
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2017-02-15 14:00
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2017-02-21 08:56

PODGIK.4200.9.25.2016                                                                           Rzeszów, dnia 25.04.2016r.
 

INFORMACJA
 STAROSTY RZESZOWSKIEGO


Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Malawa w gminie Krasne.
 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 542 ze zmianami).

 
          Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjne Grzegorz Wywrot 37-741 Dybawka ul. Topolowa 7.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2016-04-25
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2016-05-02 08:16
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2016-05-04 08:18

PODGIK.4200.4.7.2015                                                                                              Rzeszów, dnia    4.03.2015r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Zabratówka w gminie Chmielnik.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:10

PODGIK.4200.5.27.2015                                                                                Rzeszów, dnia  04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Wyręby w gminie Dynów.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne „GEOPOL” S.C., 37-200 Przeworsk, Plac Mickiewicza 3.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:30

PODGIK.4200.5.26.2015                                                                                  Rzeszów, dnia  04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

Informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Harta w gminie Dynów.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało konsorcjum w składzie:

Jan Gawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne mgr inż. Jan Gawlikowski

Grzegorz Wywrot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne Grzegorz Wywrot

Tadeusz Konradko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Geodezyjne Tadeusz Konradko

reprezentowanym przez: Lidera Konsorcjum – Jana Gawlikowskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:16
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:13

PODGIK.4200.5.25.2015                                                                                      Rzeszów, dnia 04.03.2015r.

INFORMACJA

 Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Łubno w gminie Dynów.

 Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:25
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:22

PODGIK.4200.4. 8 .2015                                                                               Rzeszów, dnia    04.03.2015r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.)

Informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Błędowa Tyczyńska w gminie Chmielnik.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno- Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-03-04
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-06 11:04
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-09 11:02

PODGIK.4200.12.164.2014                                                                                           Rzeszów, dnia    25.11.2014r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.       ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów  i  budynków dla obrębu Bzianka w gminie Świlcza.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Geodetów 1.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-11-25
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-11-25 11:32

 PODGIK.4200.4.52.2014                                                                                              Rzeszów, dnia    14.11.2014r. 

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.       ze zm.)

informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Borówki w gminie Chmielnik.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: GEORES Sp. z o.o. z siedzibą 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-11-14
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-11-14 07:42

Zawiadomienie geodety o czynnościach wznowienia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów wsi Łukawiec jako działka nr 723/4, 723/2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-08-11
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-08-14 14:16
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-08-14 14:14

PODGIK.4200.13.81.2014                                                                                                                  Rzeszów  2014.05.28

I N F O R M A C J A

Starosty  Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity  Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) informuję 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu  Łukawiec  gmina Trzebownisko.

Postępowanie prowadzone  będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu  ewidencyjnego   upoważniona  została  firma: Usługi Geodezyjne Piotr Ożóg zam. 37-300 Leżajsk ul. 28 Maja 17 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-05-28
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-29 10:23

PODGIK.4200.13.80.2014                                                                                                     Rzeszów  2014.05.27

I N F O R M A C J A

Starosty  Rzeszowskiego 

Zgodnie z art.24a ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne ”(tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) i n f o r m u j ę o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  dla obrębu  Nowa Wieś  gmina Trzebownisko.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne ” (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami)

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona  została  firma: Usługi  Geodezyjne mgr inż. Tomasz  Przeszłowski  zam. 37-200 Przeworsk ul. Wiejska 161A 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-05-27
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-29 10:20
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-03-03 12:42

PODGIK.4200.6.62.2014                                                                                                         Rzeszów, dnia 28.04.2014r.

INFORMACJA

Starosty Rzeszowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. Prawo  geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) informuję

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków dla obrębu Wysoka Głogowska w gminie Głogów Małopolski.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C. z siedzibą 38-480 Rymanów, ul. Wola 18.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-28
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-28 14:11
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-05-08 11:24
W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pogwizdów Nowy gm. Głogów Młp, na podstawie  § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. 
Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości. 
W załączniku jest wykaz numerów działek i numerów ksiąg wieczystych wraz z terminem ustalenia przebiegu granic działek.
 
Z załącznikiem można się zapoznać w siedzibie PODGiK w Rzeszowie, ul. Targowa 1, pok. 504( V-piętro) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 432 lub 433 (IV piętro): 
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłHenryk Dąbrowski - Dyrektor2014-04-24
Publikujący - Administrator 2014-04-28 11:41

PODGIK.4200.13.64.2014                                                                                                              Rzeszów  2014.04.22

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu  Stobierna  gmina Trzebownisko.

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-22
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-23 12:44

PODGIK.4200.13.59.2014                                                                                                             Rzeszów  2014.04.08

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków dla obrębu Zaczernie  gmina Trzebownisko.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-04-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-10 14:51

PODGIK.4200.6.15.2014                                                                                                   Rzeszów, dnia 10.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie   modernizacji  ewidencji  gruntów i  budynków dla obrębu Pogwizdów Nowy w gminie Głogów Małopolski.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-02-10
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-02-10 08:17

PODGIK.4200.6.16.2014                                                                              Rzeszów, dnia 10.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami).

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie   modernizacji  ewidencji  gruntów i budynków dla obrębu Miłocin w gminie Głogów Małopolski.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2014-02-10
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-02-10 08:12

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów  i budynków dla obrębu Wólka Hyżneńska gm. Hyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2013-03-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-08 09:19

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dylągówka gm. Hyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2013-03-08
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-08 09:14
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2013-03-11 09:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2018r. 14:03:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.