STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
herb - powrót do strony głównej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Karty usług spraw załatwianych
w Referacie Rejestracji PojazdówPŁATNOŚCI

 

   W celu uniknięcia pomyłek wynikających ze zróżnicowania wysokości opłat, płatności związane z wnioskiem dotyczącym rejestracji pojazdu należy dokonywać dopiero po jego weryfikacji oraz po otrzymaniu stosownej informacji zwrotnej w tej sprawie.

 

JAK ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK PRZY UŻYCIU PLATFORMY ESP.PWPW.PL
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POJAZDÓW 1. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już w Powiecie Rzeszowskim.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) bez wymiany tablic rejestracyjnych
b) osobowe, ciężarowe - z wymianą tablic rejestracyjnych
c) motocykle, quady - z wymianą tablic rejestracyjnych
d) przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze - z wymianą tablic rejestracyjnych
e) motorowery - z wymianą tablic rejestracyjnych


Szczegółowa tabela opłat


2. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie na terytorium Polski.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze
d) motorowery


Uzupełnienie do karty usługi z wydaniem tablic tymczasowych określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy
d) ciągniki rolnicze
e) motorowery


Szczegółowa tabela opłat


3. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze
d) motorowery


Szczegółowa tabela opłat


4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestowanego poprzednio w państwie członkowskim UE.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze
d) motorowery


Uzupełnienie do karty usługi z wydaniem tablic tymczasowych określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy
d) ciągniki rolnicze
e) motorowery


Szczegółowa tabela opłat


5. Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie spoza UE.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze
d) motorowery


Uzupełnienie do karty usługi z wydaniem tablic tymczasowych określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) osobowe, ciężarowe
b) motocykle, quady
c) przyczepy, naczepy
d) ciągniki rolnicze
e) motorowery


Szczegółowa tabela opłat


6. Zgłoszenie zbycia pojazdu.7. Zgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski.8Wyrejestrowanie pojazdu.9. Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu.10. Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.11. Przywrócenie pojazdu wycofanego czasowo do ruchu.12. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.13. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, zmiany konstrukcyjne).14. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (zmiana danych osobowych/adresowych właściciela).15. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.16. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu.17. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych.

Wtórnik jednej tablicy pojazdu z rodzaju: osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik samochodowy


Wtórnik dwóch tablic pojazdu z rodzaju: osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik samochodowy

Wtórnik tablicy pojazdu z rodzaju: motocykl przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy, czterokołowiec

Wtórnik tablicy pojazdu z rodzaju: motorower18. Uzyskanie wtórnika nalepki kontrolnej.19. Uzyskanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.20. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego.21Odblokowanie/zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.22. Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu (numer identyfikacyjny, zastępcza tabliczka znamionowa).23. Dopisanie/wykreślenie współwłaściciela.

Szczegółowa tabela dotycząca opłat za wycofanie czasowe pojazdu z ruchu


Szczegółowa tabela dotycząca opłat związanych z wymianą dowodu rejestracyjnego, wtórnikiem i zmianą danych

Szczegółowa tabela dotycząca opłat związanych z dodatkową tablicą rejestracyjną

Szczegółowa tabela dotycząca opłat związanych z wtórnikiem karty pojazdu

Szczegółowa tabela dotycząca opłat związanych z wtórnikiem nalepki kontrolnej

Szczegółowa tabela dotycząca opłat związanych z wtórnikiem tablic
Podmiot publikującyWydział Komunikacji, Dróg i Transportu
WytworzyłJanusz Haluk - Dyrektor2020-05-08
Publikujący Joanna Turczyn - Użytkownik BIP 2020-05-08 11:17
Modyfikacja Joanna Turczyn - Użytkownik BIP 2020-12-10 12:29

Karty usług spraw załatwianych w Referacie Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami


PRAWA JAZDY I UPRAWNIENIA

 

W przypadku gdy ważność:

 

- prawa jazdy,

 

- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

 

- świadectwa kierowcy,

 

- legitymacji instruktora nauki jazdy,

 

- uprawnień do kierowania pojazdami,

 

- wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

 

 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

JAK ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY
1. Profil Kandydata na Kierowcę oraz wydanie prawa jazdy po raz pierwszy.
 2. Wydanie wtórnika prawa jazdy.3. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.4. Zmiana danych oraz zmiana terminu ważności w prawie jazdy.5. Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 01.07.1999 r.6. Prawo jazdy - uzyskanie wpisu potwierdzającego kwalifikacje (kod 95).7. Wymiana prawa jazdy z państw członkowskich.8. Wymiana prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach.9. Wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane.10. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy - 24 punkty.11. Przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

b) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na orzeczenie psychologiczne
o istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami


c) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na zmianę sposobu wykonywania środka karnego - blokada alkoholowa

d) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na niezgłosznie się we wskazanym terminie na egzamin państwowy

e) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

f) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres nieprzekraczający roku z uwagi na utratę kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu państwowego
12. Przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na orzeczenie lekarskie o isnieniu przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

b) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na orzeczenie psychologiczne o istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

c) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na zmianę sposobu wykonywania środka karnego - blokada alkoholowa

d) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na niezgłoszenie się we wskazanym terminie na egzamin państwowy

e) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

f) przywrócenie cofniętych uprawnień na okres przekraczający rok z uwagi na utratę kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu państwowego
13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający roku.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający roku w związku z nieprzedstawieniem
w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego


b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający roku w związku z nieprzedstawieniem
w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego


c) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający roku w związku z nieprzedstawieniem
w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego


d) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 lub 6 miesięcy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 50km/h na obszarze zabudowanym

e) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 lub 6 miesięcy w zwiazku z przewożeniem osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającej z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji
14. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok.

Uzupełnienie do karty usługi określające rodzaj wymaganych dokumentów, wysokość opłat i sposób ich dokonywania:

a) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok w związku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok w zwiazku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego

c) zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok w związku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego


Szczegółowe wymagania dotyczące fotografii
Podmiot publikującyWydział Komunikacji, Dróg i Transportu
WytworzyłJanusz Haluk - Dyrektor2020-05-08
Publikujący Joanna Turczyn - Użytkownik BIP 2020-05-08 11:18
Modyfikacja Jacek Baran - Użytkownik BIP 2020-07-20 14:53
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-03-19
data dodania: 2021-02-25
data dodania: 2021-01-29
data dodania: 2020-11-18
data dodania: 2020-10-26
data dodania: 2020-10-26
data dodania: 2020-09-30
data dodania: 2020-08-04
data dodania: 2020-07-14
data dodania: 2020-07-02
Treści
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 07:35:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.