STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
herb - powrót do strony głównej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Sesja Nr XLI
Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 12 września 2018 r.:

Załączniki:

Nr XLI/453/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 117.05 KB
Nr XLI/454/18 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km 0+745 do 7+945” Typ pliku: pdf 119.09 KB
Nr XLI/455/18 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560” Typ pliku: pdf 118.51 KB
Nr XLI/456/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa Typ pliku: pdf 116.89 KB
Nr XLI/457/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/17 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” Typ pliku: pdf 132.78 KB
Nr XLI/458/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/429/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Typ pliku: pdf 151.88 KB
Nr XLI/459/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 133.71 KB
Nr XLI/460/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z przystosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w SOSW w Mrowli Typ pliku: pdf 143.32 KB
Nr XLI/461/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie remontowe: przystosowanie budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Typ pliku: pdf 139.01 KB
Nr XLI/462/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: wykonanie dokumentacji na rozbudowę internatu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Typ pliku: pdf 133.93 KB
Nr XLI/463/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: zakup mikrobusu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie Typ pliku: pdf 132.34 KB
Nr XLI/464/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 936.20 KB
Nr XLI/465/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.09 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-09-12 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-10-25 09:29
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-10-25 10:37
Sesja Nr XL
Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-08-14 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-08-17 11:29
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-08-17 11:34
Sesja Nr XXXIX
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

Nr XXXIX/443/18 w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Typ pliku: pdf 764.36 KB
Nr XXXIX/444/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość Typ pliku: pdf 284.53 KB
Nr XXXIX/445/18 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia sposobu potwierdzenia tych kryteriów Typ pliku: pdf 274.55 KB
Nr XXXIX/446/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/194/09 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia Typ pliku: pdf 470.78 KB
Nr XXXIX/447/18 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/399/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku Typ pliku: pdf 274.12 KB
Nr XXXIX/448/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości Typ pliku: pdf 118.63 KB
Nr XXXIX/449/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 2.42 MB
Nr XXXIX/450/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.41 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-08-06 00:00
Publikujący Roman Świst - Administrator 2018-08-06 13:40
Modyfikacja Roman Świst - Administrator 2018-08-06 13:51
Sesja Nr XXXVIII
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 15 czerwca 2018 r.:

Załączniki:

Nr XXXVIII/427/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017rok Typ pliku: pdf 107.96 KB
Nr XXXVIII/428/18 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok Typ pliku: pdf 130.21 KB
Nr XXXVIII/429/18w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Typ pliku: pdf 549.48 KB
Nr XXXVIII/430/18 w sprawie powierzenia Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu realizacji zadania publicznego Typ pliku: pdf 653.26 KB
Nr XXXVIII/431/18 w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Kamień dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Kamień trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Nowym Kamieniu Typ pliku: pdf 460.97 KB
Nr XXXVIII/432/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości nauczania w LO Dynów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Typ pliku: pdf 160.27 KB
Nr XXXVIII/433/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Typ pliku: pdf 151.74 KB
Nr XXXVIII/434/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XXVI/261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” Typ pliku: pdf 138.96 KB
Nr XXXVIII/435/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Typ pliku: pdf 137.84 KB
Nr XXXVIII/436/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 218.97 KB
Nr XXXVIII/437/18 w sprawie wyrażenia zgody zbycie niezabudowanej nieruchomości Typ pliku: pdf 131.74 KB
Nr XXXVIII/438/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 957.51 KB
Nr XXXVIII/439/18w sprawie likwidacji rachunków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawy o systemie oświaty w szkołach Typ pliku: pdf 226.48 KB
Nr XXXVIII/440/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 2.23 MB
Nr XXXVIII/441/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.91 MB
Nr XXXVIII/442/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Typ pliku: pdf 424.52 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-06-15 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-06-22 14:12
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-08-02 12:54
Sesja Nr XXXVII
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28 marca 2018 r.:

Załączniki:

Nr XXXVII/423/18 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do Związku Powiatowo-Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Typ pliku: pdf 112.14 KB
Nr XXXVII/424/18 w sprawie przyjęcia przez Powiat Rzeszowski Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Typ pliku: pdf 2.11 MB
Nr XXXVII/398/18 w sprawie „Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2018-2020” Typ pliku: pdf 11.62 MB
Nr XXXVII/399/18 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku Typ pliku: pdf 255.96 KB
Nr XXXVII/400/18 w sprawie wydelegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ pliku: pdf 105.76 KB
Nr XXXVII/401/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 128.45 KB
Nr XXXVII/402/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 124.54 KB
Nr XXXVII/403/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 119.67 KB
Nr XXXVII/404/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 117.94 KB
Nr XXXVII/405/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 123.82 KB
Nr XXXVII/406/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 118.32 KB
Nr XXXVII/407/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 118.73 KB
Nr XXXVII/408/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 121.84 KB
Nr XXXVII/409/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 124.33 KB
Nr XXXVII/410/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 118.03 KB
Nr XXXVII/411/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 124.59 KB
Nr XXXVII/412/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 123.00 KB
Nr XXXVII/413/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 125.05 KB
Nr XXXVII/414/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 142.27 KB
Nr XXXVII/415/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 131.82 KB
Nr XXXVII/416/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 122.13 KB
Nr XXXVII/417/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 119.81 KB
Nr XXXVII/418/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 155.90 KB
Nr XXXVII/419/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 120.98 KB
Nr XXXVII/420/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/390/18z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Typ pliku: pdf 138.79 KB
Nr XXXVII/421/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, usytuowanego w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 357/10 w obr. Rzeszów-Miłocin Typ pliku: pdf 130.92 KB
Nr XXXVII/422/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Białce, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 135.87 KB
Nr XXXVII/425/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 2.10 MB
Nr XXXVII/426/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.02 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-03-28 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-04-09 13:18
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-04-09 14:29
Sesja Nr XXXVI
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 13 lutego 2018 r.:

Załączniki:

Nr XXXVI/386/18 w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 1.41 MB
Nr XXXVI/387/18 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Typ pliku: pdf 1.57 MB
Nr XXXVI/388/18 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na zniesieniu gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów Typ pliku: pdf 114.04 KB
Nr XXXVI/389/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 119.41 KB
Nr XXXVI/390/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Typ pliku: pdf 1.47 MB
Nr XXXVI/391/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 117.22 KB
Nr XXXVI/392/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 119.41 KB
Nr XXXVI/393/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski zabudowanej nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 7/Konarskiego 3 Typ pliku: pdf 171.58 KB
Nr XXXVI/394/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Małopolski, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, usytuowanej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” Typ pliku: pdf 152.56 KB
Nr XXXVI/395/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 1.26 MB
Nr XXXVI/396/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.30 MB
Nr XXXVI/397/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 113.25 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-02-13 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-02-19 10:39
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-02-19 10:52
Sesja Nr XXXV
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28 grudnia 2017 r.:

Załączniki:

Nr XXXV/372/17 Uchwała budżetowa na rok 2018 Typ pliku: pdf 30.17 MB
Nr XXXV/373/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2018-2029 Typ pliku: pdf 4.50 MB
Nr XXXV/374/17 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2018 Typ pliku: pdf 287.86 KB
Nr XXXV/375/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2018 Typ pliku: pdf 746.85 KB
Nr XXXV/376/17 w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 145.08 KB
Nr XXXV/377/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)” Typ pliku: pdf 144.45 KB
Nr XXXV/378/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 774.04 KB
Nr XXXV/379/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego nr XXVIII/280/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku Typ pliku: pdf 275.24 KB
Nr XXXV/380/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Typ pliku: pdf 546.20 KB
Nr XXXV/381/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 301.04 KB
Nr XXXV/382/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Młp. stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 134.93 KB
Nr XXXV/383/17 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 Typ pliku: pdf 950.76 KB
Nr XXXV/384/17 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Typ pliku: pdf 554.79 KB
Nr XXXV/385/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.70 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-12-28 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-01-16 08:22
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-02-16 08:43
Sesja Nr XXXIV
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 22 listopada 2017 r.:

Załączniki:

Nr XXXIV/349/17 w sprawie zmiany składów osobowych komisji Typ pliku: pdf 101.21 KB
Nr XXXIV/350/17 w sprawie Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Typ pliku: pdf 1.09 MB
Nr XXXIV/351/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 32 w Rzeszowie, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie Typ pliku: pdf 5.25 MB
Nr XXXIV/352/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mrowli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Mrowli Typ pliku: pdf 132.90 KB
Nr XXXIV/353/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Trzcianie w Szkołę Policealną w Trzcianie Typ pliku: pdf 149.37 KB
Nr XXXIV/354/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Sokołowie Małopolskim w Szkołę Policealną w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 156.60 KB
Nr XXXIV/355/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Dynowie w Szkołę Policealną w Dynowie Typ pliku: pdf 148.49 KB
Nr XXXIV/356/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcianie w Branżową Szkołę I stopnia w Trzcianie Typ pliku: pdf 128.18 KB
Nr XXXIV/357/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokołowie Małopolskim w Branżową Szkołę I stopnia w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 132.87 KB
Nr XXXIV/358/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w Branżową Szkołę I stopnia w Dynowie Typ pliku: pdf 127.42 KB
Nr XXXIV/359/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mrowli w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Mrowli Typ pliku: pdf 141.03 KB
Nr XXXIV/360/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2017 r., Nr XXVIII/294/17 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 134.76 KB
Nr XXXIV/361/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego nr XXVIII/280/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku Typ pliku: pdf 273.96 KB
Nr XXXIV/362/17 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa Typ pliku: pdf 113.72 KB
Nr XXXIV/363/17 w sprawie uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.12 MB
Nr XXXIV/364/17 w sprawie w sprawie ustalenia zasad odśnieżania oraz usuwania śliskości na drogach powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 368.25 KB
Nr XXXIV/365/17 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 124.73 KB
Nr XXXIV/366/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego przez biegłego rewidenta Typ pliku: pdf 141.02 KB
Nr XXXIV/367/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zapłatę za świadczenie usług eksploatacji punktu redukcyjno-pomiarowego Typ pliku: pdf 141.68 KB
Nr XXXIV/368/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli” Typ pliku: pdf 147.79 KB
Nr XXXIV/369/17 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Rzeszowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej Typ pliku: pdf 940.44 KB
Nr XXXIV/370/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 Typ pliku: pdf 2.36 MB
Nr XXXIV/371/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.86 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-11-22 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-11-28 12:01
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-11-28 13:11
Sesja Nr XXXIII
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 27 września 2017 r.
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-09-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-10-06 12:00
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-10-06 11:59
Sesja Nr XXXII
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 30 sierpnia 2017 r.:

Załączniki:

Nr XXXII/331/17 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/11 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020” Typ pliku: pdf 1.07 MB
Nr XXXII/332/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/280/17 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku Typ pliku: pdf 271.79 KB
Nr XXXII/333/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 142.97 KB
Nr XXXII/334/17 w sprawie podjęcia współpracy z prowincją Basra w Iraku Typ pliku: pdf 103.79 KB
Nr XXXII/335/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Tyczyn i z Gminą Chmielnik w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka - Chmielnik w km od 2+585 do 7+983” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Typ pliku: pdf 634.93 KB
Nr XXXII/336/17w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Dynów i z Gminą Błażowa w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 0+000 do 12+560” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Typ pliku: pdf 629.76 KB
Nr XXXII/337/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Tyczyn nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1983/5 i 1983/6, położone w Hermanowej gm. Tyczyn, stanowiące własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 158.55 KB
Nr XXXII/338/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy na usuwanie skutków nawałnicy Typ pliku: pdf 139.53 KB
Nr XXXII/339/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk na usuwanie skutków nawałnicy Typ pliku: pdf 140.56 KB
Nr XXXII/340/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy Typ pliku: pdf 139.76 KB
Nr XXXII/341/17 w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji Typ pliku: pdf 463.54 KB
Nr XXXII/342/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów w km 0+000 do 5+200” Typ pliku: pdf 196.21 KB
Nr XXXII/343/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 Typ pliku: pdf 1,018.86 KB
Nr XXXII/344/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.18 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-08-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-09-06 08:54
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-09-06 09:35
Sesja Nr XXXI
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 12 lipca 2017 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-07-12 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-08-04 09:50
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-09-05 13:51
Sesja Nr XXX
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 14 czerwca 2017 r.

Załączniki:

Nr XXX/318/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok Typ pliku: pdf 26.35 KB
Nr XXX/319/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok Typ pliku: pdf 33.97 KB
Nr XXX/320/17 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Dynowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 30.41 KB
Nr XXX/321/17 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla dorosłych w Dynowie Typ pliku: pdf 30.57 KB
Nr XXX/322/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chmielnik Typ pliku: pdf 31.95 KB
Nr XXX/323/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108926 R Borek Stary Sklepiska, Nr 108927 R Borek Stary Kanada oraz Nr 108927 R Kielnarowa Obszary Kanada na odcinkach: I. Borek Stary Sklepiska – km 0+000 – 1+900, II. Borek Stary Kanada – km 0+000 – 1+050, III Kielnarowa Obszary Kanada – km 0+500 – 1+226”. Typ pliku: pdf 47.29 KB
Nr XXX/324/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108605 R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska-Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000 – 0+805” Typ pliku: pdf 39.51 KB
Nr XXX/325/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Boguchwała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale” Typ pliku: pdf 35.60 KB
Nr XXX/326/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 Typ pliku: pdf 343.35 KB
Nr XXX/327/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.26 MB
Nr XXX/328/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Typ pliku: pdf 32.64 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-06-14 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-06-26 13:55
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-06-26 14:23
Sesja Nr XXIX
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 10 maja 2017 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-05-10 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-05-17 08:00
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-05-17 08:23
Sesja Nr XXVIII
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego na sesji w dniu 17 marca 2017 r.:

Załączniki:

Nr XXVIII/277/17 stanowisko w sprawie podjęcia działań celem ujęcia SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w sieci szpitali Typ pliku: pdf 196.81 KB
Nr XXVIII/278/17 stanowisko w sprawie zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 216.86 KB
Nr XXVIII/279/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023 Typ pliku: pdf 39.89 MB
Nr XXVIII/280/17 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku Typ pliku: pdf 189.03 KB
Nr XXVIII/281/17 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na zniesieniu gminy Świlcza poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów Typ pliku: pdf 140.32 KB
Nr XXVIII/282/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 144.77 KB
Nr XXVIII/283/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Rzeszowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Typ pliku: pdf 365.80 KB
Nr XXVIII/284/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 160.09 KB
Nr XXVIII/285/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 158.67 KB
Nr XXVIII/286/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 149.78 KB
Nr XXVIII/287/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 158.14 KB
Nr XXVIII/288/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 154.70 KB
Nr XXVIII/289/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 152.92 KB
Nr XXVIII/290/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 183.46 KB
Nr XXVIII/291/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 202.14 KB
Nr XXVIII/292/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 165.43 KB
Nr XXVIII/293/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 151.87 KB
Nr XXVIII/294/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 156.17 KB
Nr XXVIII/295/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 151.31 KB
Nr XXVIII/296/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 146.65 KB
Nr XXVIII/297/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 151.34 KB
Nr XXVIII/298/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 150.07 KB
Nr XXVIII/299/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 156.24 KB
Nr XXVIII/300/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 150.67 KB
Nr XXVIII/301/17 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Strzyżowskim Typ pliku: pdf 318.57 KB
Nr XXVIII/302/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy DW 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk Typ pliku: pdf 195.53 KB
Nr XXVIII/303/17 w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Typ pliku: pdf 382.15 KB
Nr XXVIII/304/17 w sprawie powierzenia Gminie Głogów Młp. prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Typ pliku: pdf 405.98 KB
Nr XXVIII/305/17 w sprawie powierzenia Gminie Trzebownisko prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Typ pliku: pdf 344.18 KB
Nr XXVIII/306/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 214.33 KB
Nr XXVIII/307/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 Typ pliku: pdf 570.76 KB
Nr XXVIII/308/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Typ pliku: pdf 1.32 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-03-17 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-03-27 10:23
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-04-07 13:12
Sesja Nr XXVII
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 15 lutego 2017 r.:

Załączniki:

Nr XXVII/268/17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla dorosłych w Dynowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 165.86 KB
Nr XXVII/269/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 537.61 KB
Nr XXVII/270/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasto Rzeszów mienia stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych Typ pliku: pdf 344.01 KB
Nr XXVII/271/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień- Łowisko – Wola Zarczycka” Typ pliku: pdf 494.50 KB
Nr XXVII/272/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 353.40 KB
Nr XXVII/273/17 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży” w ramach „Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”. Typ pliku: pdf 184.25 KB
Nr XXVII/274/17 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Carpathian Art. of Fashion” w ramach „Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Typ pliku: pdf 175.92 KB
Nr XXVII/275/17 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 Typ pliku: pdf 375.25 KB
Nr XXVII/276/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.08 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-02-15 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-02-16 13:45
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-02-16 14:11
Sesja Nr XXVI
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 25 stycznia 2017 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-01-25 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-02-06 09:50
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-02-09 11:15
Sesja nr XXV
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 29 grudnia 2016 r.

Załączniki:

Nr XXV/246/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108926 R Borek Stary Sklepiska, Nr 108927 R Borek Stary Kanada oraz Nr 108927 R Kielnarowa Obszary Kanada na odcinkach: I. Borek Stary Sklepiska – km 0+000 – 1+900, II. Borek Stary Kanada – km 0+000 – 1+050, III Kielnarowa Obszary Kanada – km 0+500 – 1+226” Typ pliku: pdf 220.34 KB
Nr XXV/247/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108605 R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska-Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000 – 0+805” Typ pliku: pdf 193.56 KB
Nr XXV/248/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Boguchwała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale” Typ pliku: pdf 171.27 KB
Nr XXV/249/16 uchwała budżetowa na rok 2017 Typ pliku: pdf 9.24 MB
Nr XXV/250/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2017-2029 Typ pliku: pdf 1.36 MB
Nr XXV/251/16 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2017 Typ pliku: pdf 199.17 KB
Nr XXV/252/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2017 Typ pliku: pdf 909.75 KB
Nr XXV/253/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XVI/156/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 149.23 KB
Nr XXV/254/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na projekt zagospodarowania poscaleniowego związanego z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała – Głogów Młp. Typ pliku: pdf 168.51 KB
Nr XXV/255/16 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Typ pliku: pdf 170.50 KB
Nr XXV/256/16 w sprawie przekazania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów Typ pliku: pdf 190.42 KB
Nr XXV/257/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup systemu monitoringu urządzeń infrastruktury serwerowej kontrolujący krytyczne parametry środowiskowe, przełączników sieciowych, zasilacza awaryjnego UPS o mocy min 10 kVa Typ pliku: pdf 182.15 KB
Nr XXV/258/16 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Typ pliku: pdf 609.24 KB
Nr XXV/259/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.04 MB
Nr XXV/260/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.41 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-12-29 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-01-23 10:25
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-01-23 11:05
Sesja Nr XXIV
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 30 listopada 2016 r.:

Załączniki:

Nr XXIV/235/16 w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rzeszowskiego Rynku Pracy na lata 2016-2020 Typ pliku: pdf 2.72 MB
Nr XXIV/236/16 w sprawie apelu o podjęcie działań mających na celu zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Typ pliku: pdf 328.85 KB
Nr XXIV/237/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/16 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie zmiany określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku Typ pliku: pdf 241.36 KB
Nr XXIV/238/16 w sprawie Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Typ pliku: pdf 450.65 KB
Nr XXIV/239/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 396.00 KB
Nr XXIV/240/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Typ pliku: pdf 332.06 KB
Nr XXIV/241/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/15 z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” Typ pliku: pdf 199.21 KB
Nr XXIV/242/16 w sprawie zawarcia z Gminą Sokołów Młp. porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 265.33 KB
Nr XXIV/243/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 181.31 KB
Nr XXIV/244/16 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Typ pliku: pdf 748.91 KB
Nr XXIV/245/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.39 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-11-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-12-01 10:36
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-12-01 10:46
Sesja Nr XXII
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 5 wrzesnia 2016 r. :

Załączniki:

Nr XXII/216/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów- Św. Roch – Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka w km od 3+690 do 11+544”. Typ pliku: pdf 148.13 KB
Nr XXII/217/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123” Typ pliku: pdf 144.02 KB
Nr XXII/218/16 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do wystawienia weksla in blanco Typ pliku: pdf 38.84 KB
Nr XXII/219/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Lubenia w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108605 R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska-Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000 – 0+805” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Typ pliku: pdf 154.85 KB
Nr XXII/220/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Boguchwała w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Typ pliku: pdf 146.15 KB
Nr XXII/221/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Tyczyn w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108926R Borek Stary Sklepiska, Nr 108927R Borek Stary Kanada oraz Nr 108927R Kielnarowa Obszary Kanada” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Typ pliku: pdf 157.99 KB
Nr XXII/222/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1612/2 w Mrowli, gm. Świlcza, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 35.30 KB
Nr XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 38.37 KB
Nr XXII/224/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 38.20 KB
Nr XXII/225/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 44.83 KB
Nr XXII/226/16 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Typ pliku: pdf 376.27 KB
Nr XXII/227/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.22 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-09-05 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-09-07 12:25
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-09-07 12:55
Sesja Nr XXI
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na XXI sesji w dniu 10 sierpnia 2016 r. :
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-08-10 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-08-17 11:58
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-08-17 12:06
Sesja Nr XX
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na XX sesji w dniu 15 czerwca 2016 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-06-15 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-06-27 11:40
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-06-27 12:47
Sesja Nr XIX
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 18 maja 2016 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-05-18 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-06-01 13:59
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-06-01 14:08
Sesja Nr XVIII
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 13 kwietnia 2016 r.:

Załączniki:

Nr XVIII/195/16 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku Typ pliku: pdf 95.49 KB
Nr XVIII/196/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/324/13 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie Typ pliku: pdf 37.96 KB
Nr XVIII/197/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/358/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ostawie o systemie oświaty Typ pliku: pdf 40.60 KB
Nr XVIII/198/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie „Rozbudowa maneżu o część szatniowo-socjalną i stajnię w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie” Typ pliku: pdf 36.27 KB
Nr XVIII/199/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373 R relacji Głogów Młp. – Wysoka Głogowska – Jasionka w km 0+000 – 11+286 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego przez rzekę Szuwarka w miejscowości Wysoka Głogowska” Typ pliku: pdf 326.57 KB
Nr XVIII/200/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19” Typ pliku: pdf 348.63 KB
Nr XVIII/201/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A-4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ” Typ pliku: pdf 386.63 KB
Nr XVIII/202/16 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Typ pliku: pdf 234.66 KB
Nr XVIII/203/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-04-13 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-04-18 09:31
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-04-18 09:43
Sesja Nr XVII
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 24 lutego 2016 r. :

Załączniki:

Nr XVII/170/16 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na likwidacji gminy Krasne poprzez włączenie jej do miasta Rzeszowa Typ pliku: pdf 29.05 KB
Nr XVII/171/16 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 33.97 KB
Nr XVII/172/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 36.88 KB
Nr XVII/173/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 33.27 KB
Nr XVII/174/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 30.52 KB
Nr XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 32.98 KB
Nr XVII/176/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 32.13 KB
Nr XVII/177/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 31.23 KB
Nr XVII/178/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 40.05 KB
Nr XVII/179/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 47.13 KB
Nr XVII/180/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 33.84 KB
Nr XVII/181/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 31.57 KB
Nr XVII/182/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 31.36 KB
Nr XVII/183/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 32.67 KB
Nr XVII/184/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 31.42 KB
Nr XVII/185/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 31.22 KB
Nr XVII/186/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 30.96 KB
Nr XVII/187/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 31.34 KB
Nr XVII/188/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 32.52 KB
Nr XVII/189/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2. osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Typ pliku: pdf 649.16 KB
Nr XVII/190/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 265.80 KB
Nr XVII/191/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/154/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa na rok 2016 Typ pliku: pdf 47.58 KB
Nr XVII/192/16 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Typ pliku: pdf 162.99 KB
Nr XVII/193/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2029 Typ pliku: pdf 1.34 MB
Nr XVII/194/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.22 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-02-24 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-03-08 08:44
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-03-08 10:17
Sesja Nr XVI
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r.:

Załączniki:

Nr XVI/154/16 Uchwała budżetowa na rok 2016 Typ pliku: pdf 9.48 MB
Nr XVI/155/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2029 Typ pliku: pdf 1.42 MB
Nr XVI/156/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski Typ pliku: pdf 53.59 KB
Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” Typ pliku: pdf 38.44 KB
Nr XVI/158/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” Typ pliku: pdf 37.63 KB
Nr XVI/159/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej jako działki nr 59/1 i 59/3 położonej w Głogowie Młp. stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 40.90 KB
Nr XVI/160/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Błażowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108076R ul. Pułaskiego, Nr 108073R ul. Mickiewicza, Nr 108079R ulica Witosa oraz Nr 108080R ulica Witosa w miejscowości Błażowa i Błażowa Górna” Typ pliku: pdf 42.17 KB
Nr XVI/161/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108610R i budowa chodnika w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia-Maternówka.” Typ pliku: pdf 39.14 KB
Nr XVI/162/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych Nr 108921 Kielnarowa-Matysówka-Matysówka-Kielnarowa na odcinkach: 1. Kielnarowa-Matysówka – km 0+000-2+679,40, 2. Matysówka-Kielnarowa – km 2+279,40-3+170” Typ pliku: pdf 42.80 KB
Nr XVI/163/16 w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Błażowa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Futoma Karpaty nr. dz. 2282, 2269 w miejscowości Futoma” Typ pliku: pdf 186.66 KB
Nr XVI/164/16 w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Błażowa planowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy w km od 0+000 do 14+280 Typ pliku: pdf 213.51 KB
Nr XVI/165/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108608R” Typ pliku: pdf 194.93 KB
XVI/166/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki – Grzegorzówka w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108927R” Typ pliku: pdf 197.21 KB
Nr XVI/_167/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108161 R” Typ pliku: pdf 201.08 KB
Nr XVI/168/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 127.90 KB
Nr XVI/169/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 80.77 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-01-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-29 14:01
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-29 14:23
Sesja Nr XV
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 30 grudnia 2015 r.:

Załączniki:

Nr XV/150/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 37.75 KB
Nr XV/143/15 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2016 Typ pliku: pdf 90.37 KB
Nr XV/144/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2016 Typ pliku: pdf 188.67 KB
Nr XV/145/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/194/09 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia Typ pliku: pdf 44.95 KB
Nr XV/146/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 182.52 KB
Nr XV/147/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 36.99 KB
Nr XV/148/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 36.93 KB
Nr XV/149/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mrowli do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Typ pliku: pdf 38.19 KB
Nr XV/151/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 Typ pliku: pdf 167.07 KB
Nr XV/152/15 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 Typ pliku: pdf 291.92 KB
Nr XV/153/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2015-12-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-07 10:24
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-07 10:55
Sesja Nr XIV
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 18 grudnia 2015 r.:

Załączniki:

Nr XIV/134/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr VI/60/15 z dnia 18.03.2015 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku Typ pliku: pdf 74.93 KB
Nr XIV/135/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz określenia wysokości dotacji udzielanej na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Typ pliku: pdf 818.49 KB
Nr XIV/136/15 w sprawie wydłużenia do końca 2016 r. okresu obowiązywania „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego do roku 2015” Typ pliku: pdf 30.98 KB
Nr XIV/137/15 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 2.68 MB
Nr XIV/138/15 w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Typ pliku: pdf 212.55 KB
Nr XIV/139/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 142.06 KB
Nr XIV/140/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i przebudowa drogi powiatowej łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Rzeszów-Południe” z drogą krajową nr 19” Typ pliku: pdf 36.58 KB
Nr XIV/141/15 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 Typ pliku: pdf 497.08 KB
Nr XIV/142/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2015-12-18 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-04 13:47
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-01-04 14:00
Sesja Nr XIII
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 18 listopada 2015 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2015-11-18 11:01
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2015-11-27 11:01
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2015-11-27 11:09
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-02-25
data dodania: 2021-01-29
data dodania: 2020-11-18
data dodania: 2020-10-26
data dodania: 2020-10-26
data dodania: 2020-09-30
data dodania: 2020-08-04
data dodania: 2020-07-14
data dodania: 2020-07-02
data dodania: 2020-03-18
Treści
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 17:24:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.