STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1030/11 w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Młp.
ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)

ogłasza
pierwszy przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż:
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Małopolski, oznaczonej jako:

działka nr 1030/11 o pow. 2,1019 ha, obj. KW RZ1Z/00202543/0

 
Działka usytuowana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, niezabudowana, uzbrojona w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną niskiego napięcia i teletechniczną. Przylega bezpośrednio do drogi ogólnodostępnej. Działka leży w terenach zabudowy produkcyjnej, usług, składów i magazynów oznaczonych w planie symbolem 3P,U - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno – usługowo – magazynowo – składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim IV/32/2011 z dnia 28.01.2011r. oraz I zmiana ww. MPZP zatwierdzoną uchwałą nr XLIII/423/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29.06.2017r.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: służebnością przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 482) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec – tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

W umowie przenoszącej własność nabywca ustanowi na rzecz Powiatu Rzeszowskiego na czas nieprzenoszący lat 5 i po cenie równej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, umowne prawo odkupu, w przypadku niezrealizowania zamierzenia inwestycyjnego, a ponadto ustanowi nieodpłatnie służebności przesyłu przez działkę nr 1030/11 na rzecz właściwych operatorów sieci przesyłowych usytuowanych na tej nieruchomości.

 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 3 713 500,00 zł netto.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 371 350,00 zł.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2019r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które na dzień złożenia oferty będą posiadały zgodę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko wyrażoną w formie uchwały, z uwagi na fakt, iż nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem usytuowane są na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie do dnia 29.11.2019r.

Oferta winna zawierać:
  1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę osoby prawnej.
  2. W przypadku osób fizycznych decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
    w przypadku innych podmiotów odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Aby przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym oferent musi zaoferować cenę wyższą od ceny wywoławczej.
  6. Dowód wpłaty wadium.
  7. Kopię uchwały Zarządu Powiatu Rzeszowskiego zezwalającej na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Powiatu Rzeszowskiego prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o/ Rzeszów pod nr 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, pok. 463 do godz. 15 00.  Na kopercie winna widnieć informacja: „Oferta dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1030/11 w Pogwizdowie Nowym, wyznaczonego na dzień 04.12.2019r.”

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości obejmowała będzie zaoferowaną cenę powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) –  wynoszący 23%.

Cena ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Kwalifikacja oferentów do uczestnictwa w przetargu przeprowadzona zostanie przez komisję przetargową w dniu 03.12.2019r. o godz. 1000.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniu 03.12.2019r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takich przypadkach uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Powiatu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 422 lub telefonicznie pod nr 17 8671422.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 458.49 KB
powrot
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłWiesław Rzym - Dyrektor2019-09-24
Publikujący Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2019-09-25 09:51
Modyfikacja Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2019-09-25 09:53
Dodano do archiwum Joanna Kuźniar - Użytkownik BIP 2019-12-04 23:59
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 18:10:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.