STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza.

STAROSTA RZESZOWSKI

 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż

 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie, gm. Świlcza, oznaczonej jako dz. nr 1909 o pow. 0,08 ha, obj. Księgą Wieczystą nr RZ1Z/00222021/1.

Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń i posiada dostęp do drogi publicznej. Położona jest w terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennnego Gminy Świlcza uchwalonym Uchwałą nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 04.07.2008r., nieruchomość ta przeznaczona jest pod zalesienie. Zgodnie z ewidencja gruntów, stanowi grunty orne.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06. 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (IVp., pok 462A).

 

Cena wywoławcza wynosi 2800, 00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset + 00/100).

Wysokość wadium wynosi 280, 00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt + 00/100).

Wylicytowana cena sprzedaży zwolniona będzie z podatku od towarów i usług VAT.

 

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu polskim w kasie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie lub na konto Starostwa Powiatowego w Rzeszowie nr: 17 1930 1187 2710 0718 8675 004 z terminie do dnia 19.06.2019r.

 

Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dowody osobiste oraz oryginały dowodów wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty notarialone i sądowe ponosi Nabywca.

 

 

Podmioty, na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do KRS muszą przedłożyć aktualny odpis (z ostatnich dwóch miesięcy), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, spółki cywilne – umowę spółki.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. po nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiej zgody.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jej opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium, w razie uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego. Osoby te zamiast wpłaty wadium składają w terminie do dnia 19.06.2019r. oryginał decyzji lub zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do rekompensaty za tzw. „mienie zabużańskie”. Decyzje lub zaświadczenia winny być wpisane do wojewódzkiego rejestru prowadzonego przez właściwego wojewodę, z adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wtymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. Pełnomocnictwo takie należy przedłożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji stosowny dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 430 lub 431,w godz. 730 - 1500.

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Powiatu Rzeszowskiego, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza.

 

 

 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2019-05-22
Publikujący Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2019-05-22 13:49
Modyfikacja Ewa Lech-Tarnawska - Podinspektor 2019-05-22 13:55
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 20 września 2019r. 03:20:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.