XML
Klauzula informacyjna
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 178671456, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy prawa materialnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłMaciej Gryc - Inspektor Ochrony Danych2018-05-24
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2018-05-25 12:36
Modyfikacja Marek Zięba - Administrator 2018-05-25 12:42