XML
Wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia bud. budynku mieszkalnego
Wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego zrealizowanego na  podstawie projektu budowlanego sporządzonego w mysl art. 34 w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 13.02.2020 Dz. U. z 2020 poz. 471 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

1. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa
w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.-prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Oświadczenie kierownika budowy, (przynależność do izby inżynierów aktualna na dzień sporządzenia oświadczenia, kopia uprawnień budowlanych).
3. Protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji gazowej, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust.6.
4. Projekt budowlany.
5. Decyzja pozwolenia na budowę.
 
„Zmiany zaznaczone  kolorem czerwonym zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 ustawy- Prawo budowlane kwalifikuje jako nieistotne”.-opis na rysunkach zamiennych (kserokopia rysunku z zatwierdzonego projektu budowlanego!!!!!!) wraz z podpisem projektanta
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
WytworzyłMirosława Wygoda - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie2020-09-21
Publikujący Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2020-09-24 11:40
Modyfikacja Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2020-09-29 10:59
Dodano do archiwum Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP