XML
wymagane dokumenty do zakończenia budowy
Wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy  obiektów budowlanych:
 
1. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa
w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.-prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Oryginał dziennika (-ów) budowy (-ów).
3. Oświadczenie kierownika budowy, (przynależność do izby inżynierów aktualna na dzień sporządzenia oświadczenia, kopia uprawnień budowlanych).
4. Protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacja: energii elektrycznej, gazowa oraz przewodów kominowych-spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust.6.
5.Potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
6. Projekt budowlany.
7. Decyzja pozwolenia na budowę.
 
„Zmiany zaznaczone  kolorem czerwonym zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 ustawy- Prawo budowlane kwalifikuje jako nieistotne”.-opis na rysunkach zamiennych (kserokopia rysunku z zatwierdzonego projektu budowlanego!!!!!!) wraz z podpisem projektanta.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
WytworzyłMirosława Wygoda - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie2020-09-21
Publikujący Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2020-09-24 13:39
Modyfikacja Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2020-09-29 10:09
Dodano do archiwum Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP