XML
Obwieszczenie OŚ.6341.4.11.2017
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
        Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku 50 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
-   wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do potoku bez nazwy wraz z umocnieniem  dna i skarp potoku; 
-   na odprowadzenie do wód powierzchniowych, wód opadowo-roztopowych z terenu parkingów i drogi dojazdowej w miejscowości Chmielnik dz. nr ew. 2236/2, 2246, 1064.
             Dokumentacja dotycząca w/w sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzka 15, IV piętro, pokój 424.
  1. plik do pobrania 
  2. plik do pobrania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-03-22
Publikujący - Administrator 2017-03-22 15:00
Modyfikacja - Administrator 2017-03-22 15:02
Dodano do archiwum - Administrator