XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębu Dylągówka gm. Hyżne

PODGIK.4200.7.16.2013                                                                                                                  Rzeszów, 14.04.2014 r

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.)

Starosta Rzeszowski zawiadamia

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1  w terminie od 5.05.2014r. do 23.05.2014r. w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz dodatkowo w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce w terminie od 5.05.2014r. do 9.05.2014r. w godz. od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Dylągówka gmina Hyżne.
 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :
        - rejestru gruntów,
        - rejestru budynków,
        - rejestru lokali,
        - kartotek budynków,
        - kartotek lokali,
        - mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a  i art. 20 ust. 1-3 i art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

               Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 

              Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Uwaga: Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Dyrektor2014-04-14
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2014-04-14 07:03