Wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy

  1. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej   inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu    budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą    samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienie zawodowe.
  2. Oryginał dziennika (-ów) budowy (-ów).
  3. Oświadczenie kierownika budowy.
  4. Protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji: energii elektrycznej, gazowej oraz przewodów kominowych – spalinowych, dymowych i    wentylacyjnych.
  5. Potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
  6. Projekt budowlany.
  7. Decyzja pozwolenia na budowę. 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
WytworzyłGrażyna Głowiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego2015-11-12
Publikujący Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2014-02-19 11:40
Modyfikacja Aneta Sikora-Lisowska - Użytkownik BIP 2015-11-13 23:15