STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Staosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomosci informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa Harta:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/harta%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-02-04 13:29
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa BT24079 Chmielnik Rzeszowski -  informacja, formularz zgłoszenia, sprawozdanie z pomiarów promieniowania:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Lutory%C5%BC%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-02-04 12:20
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa Sokołów Młp:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/soko%C5%82%C3%B3w%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-03-02 13:26
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości pozwolenie zintegrowane wydane dla spółki Saria Polska sp. z o. o. Oddział Przewrotne.
1 link
2 link
3 link
4 link
5 link
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2019-04-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2019-04-16 10:43
Informujemy, że z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).
W dokumencie, do którego przenosi poniżej podany link, w uproszczeniu przedstawiono najważniejsze zmiany. 
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2018/Nowe%20obowi%C4%85zki%20posiadaczy%20odpad%C3%B3w%20w%20%C5%9Bwietle%20znowelizowanej%20ustawy%20o%20odpadach.doc

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2018-11-02
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2018-11-02 11:05
Obwieszczenie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli dotyczące postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277RKamień-Łowisko-Wola Zarczycka km 0+250 - 6+438".
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2018/Obwieszczenie_RZ_ZUZ_4_421_105_2.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2018-05-29
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2018-06-01 11:38
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2017 r. decyzją znak OŚ.6540.4.2017 zatwierdzono projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadaania "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódkziej Nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/obwodnica_dynów.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-12-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-12-22 10:10
Starosa Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji "Budowa parkingu przesiadkowego w miejscowości Palikówka":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/parking_palikówka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-28 11:01
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiaodomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzeń wodnych w zakresie przebudowy istniejącego rowu otwartego w Wólce Niedźwiedzkiej w ramach zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/mielec.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-28 11:04
Starsota Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w prowadzonej sprawie dotyczącej zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunkó geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/obwodnica_dynow.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-27 08:55
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inzynierskich podłoża gruntowego dla zadania p. "Budowa obwodnicy m. Dynów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/OBWIESZCZENIE_DYNÓW_BIP.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-31
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-31 12:31
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż wszczęte zostało postępowanie
o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przykrycie potoku Terliczka w miejscowości Łąka:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/terliczka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-27 12:38
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie wodno-prawne o wydanie pozwolenia na zabudowę rowu na działce nr 37, obręb Woliczka, gmina Świlcza:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/woliczka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-27 12:36
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że z wniosku Gminy Miasta Rzeszów wszczęte zostało postępowanie o wydanie pozowlenia wodnoprawnego na rozbudowę dwóch przepustów oraz rozbudowę rowu melioracyjnego na Osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/rzeszow.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-28
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-28 14:22
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wnosek Gminy Świlcza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na likwidację istniejącego przepustu oraz na budowę nowego przepustu w miejscowości Rudna Mała:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/rudna.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-22 10:52
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wnosek Gminy Miasta Rzeszów wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi - budowa ulicy Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego w Rzeszowie":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/załęska.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-21
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-22 10:55
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Tarnowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. ubezpieczenia narzutem kamiennym skarp i dna cieków wodnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 2344 i 2419 w Gminie Krasne oraz 374 w Gminie Trzebownisko:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz3.docx
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz2.docx
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz1.docx


 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-12
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-12 11:35
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-07-19
Publikujący - Administrator 2017-07-19 14:52
Starosta Rzeszowski niniejszym zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w prowadzonej z urzędu sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów części wsi Rudna Mała, Gmina Głogów Małopolski:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/scalenie_rudna.tif
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-06-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-06-27 10:54
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publiczej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasto Rzeszów wszczęte zostało postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wykonanie urządzenia wodnego na działkach nr 915/4, 924/6, 925/2, 926/2 i 914/3 w Rzeszowie, jak to szczegółowo wykazano w obwieszczeniu:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017_05_26_Obwieszczenie_1.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-05-26
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-05-29 12:39
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w Głogowie Młp. w rejonie ulic: Sikorskiego i Gajowej. Szczegółowy zakres terenowy i merytoryczny prowadzonego postępowania wskazano w poniższym obwieszczeniu:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/0505.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-05-05
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-05-05 14:27
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania "przebudowa drogi gminnej nr 137406R, w m. Bratkowice". Szczegóły - na załączonym obwieszczeniu:
/fck_pliki/2504.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-04-25
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-04-25 10:54
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przykrycia rowu melioracycjnego T-7 w granicach działki nr ew. 380 w Łukawcu:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/1204.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-04-12
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-04-13 07:36
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego B-3 w Bratkowicach:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/1104.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-04-11
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-04-11 13:55
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 05 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przepustu w granicach działki nr ew. 1165 w Chmielniku:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/704.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-04-07
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-04-07 14:00
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla realziacji zadania "Rozbudowa ulicy św. Rocha na odcinku od ul. św. Marcina do granic miasta Rzeszowa", zgodnie z poniższym obwieszczeniem:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017_04_03_Obwieszczenie.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-04-03
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-04-03 14:35
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
 
       VERASHAPE  TOMASZ  SZYMAŃSKI z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów melioracyjnych: - G-7 o długości 81,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 18.85''  i E: 22° 1' 43.66'', koniec rowu (km 0+081) N: 50° 7' 18.97'' E: 22° 1' 47.68'',
- G-7-1 o długości 120,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 22.35''  i  E:22° 1' 46.4'', koniec rowu (km 0+120) N: 50° 7' 18.84''  i  E:22° 1' 43.86'',
- G-7-2 o długości 90,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 21.49'' i  E:22° 1' 48.67'', koniec rowu (km 0+090) N: 50° 7' 18.94''  i  E:22° 1' 46.87'', w granicach działek  nr ew. 290/12, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 291/6 w miejscowości Tajęcina w gminie Trzebownisko.
 
            Dokumentacja dotycząca w/w sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzka 15,  IV piętro, pokój 424.
  1. Plik do pobrania
  2. Plik do pobrania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-03-22
Publikujący - Administrator 2017-03-22 15:06
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
        Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku 50 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
-   wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do potoku bez nazwy wraz z umocnieniem  dna i skarp potoku; 
-   na odprowadzenie do wód powierzchniowych, wód opadowo-roztopowych z terenu parkingów i drogi dojazdowej w miejscowości Chmielnik dz. nr ew. 2236/2, 2246, 1064.
             Dokumentacja dotycząca w/w sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzka 15, IV piętro, pokój 424.
  1. plik do pobrania 
  2. plik do pobrania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-03-22
Publikujący - Administrator 2017-03-22 15:00
Modyfikacja - Administrator 2017-03-22 15:02
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 08 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przykrycie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr: 1394 R, 1396 R, 1385 R i 1384 R w miejscowościach: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/16_03.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-03-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-03-16 13:44
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na zlikwidowanie studni wierconej S-1 w Jasionce:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/likwidacja_studni_Jasionka.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-02-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-02-28 11:21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 29 marca 2020r. 22:39:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.