Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu rzeszowskiego w 2020 roku 

 Od dnia 1 stycznia 2019  roku usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów. Wszystkie mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Nie określano specjalizacji w poszczególnych punktach.

Harmonogram działania 7 punktów w powiecie rzeszowskim w 2019 roku przedstawia się następująco:

 
PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ
Zakres poradnictwa:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www
„PASIEKA” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.
poniedziałek 11.00-15.00
wtorek         8.00-12.00
środa           8.00-12.00
czwartek      11.00-15.00
piątek          8.00-12.00
882 180 389
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00
882 180 398
Radcowie prawni i adwokaci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30
882 184 156
Radcowie prawni Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek         10.00-14.00
środa           14.00-18.00
czwartek      10.00-14.00
piątek          10.00-14.00
882 180 395
Adwokaci Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-12.00
882 180 392
 
PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO
Zakres poradnictwa:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono
Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów
poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30
882 180 386
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja
882 184 156
 

Zapisów na wizyty można dokonywać bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Można również zgłaszać się na wizyty w punkcie bez wcześniejszego umawiania się.

W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu:
17 867 14 69  (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:
pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet).

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 17 867 14 69.

 
Starosta Rzeszowski

Józef Jodłowski