Wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy

1.    Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego.
2.    Oryginały dziennika (ów)* budowy (ów)*.
3.    Oświadczenie (a)* kierownika (ów)* budowy (ów) *.
4.    Protokoły badań i sprawdzeń:
a)    przyłącza elektrycznego,
b)    wewnętrznej instalacji elektrycznej (zerowania),
c)    przyłącza gazu,
d)    wewnętrznej instalacji gazowej,
e)    przewodów kominowych – spalinowych, dymowych i wentylacyjnych (kominiarskich),
f)    przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.
5.    Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
6.    Projekt (y) * budowlany (e) *.
7.    Decyzje o pozwoleniu (niach) * na budowę.